About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

สร้างระยะเยื้องให้บรรทัดแรกของข้อความย่อหน้า (text-indent) [Article ID : 70]


เรื่อง : สร้างระยะเยื้องให้บรรทัดแรกของย่อหน้าด้วย Dreamweaver

หลายท่านคงมีปัญหา เมื่อทำการพิมพ์ข้อความที่เป็นเนื้อหาของหน้าเว็บเพจลงไปแล้ว ไม่สามารถกำหนดให้บรรทัดแรกของย่อหน้ามีระยะเยื้องเข้าไปเหมือนเอกสารตามปรกติทั่วไปที่เราเคยพิมพ์กับ MS Word ได้ บางท่านเลือกที่จะพิมพ์หรือ Insert โค้ด   เข้าไปที่หน้าบรรทัดแรกของย่อหน้า
ในบทความนี้เรามี Tricks ดีดี มาฝาก ลองดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจครับ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ราชบัณฑิตยสถาน แจ้งว่า คณะกรรมการจัดทำอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติ คำ "tsunami" ว่า "คลื่นสึนามิ" และให้คำอธิบายว่า คลื่นสึนามิ คือคลื่นในทะเลที่มีช่วงคลื่นยาวประมาณ 80-200 กิโลเมตร เกิดจากความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว หรือแผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิดที่พื้นท้องมหาสมุทร
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ราชบัณฑิตยสถาน แจ้งว่า คณะกรรมการจัดทำอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติ คำ "tsunami" ว่า "คลื่นสึนามิ" และให้คำอธิบายว่า คลื่นสึนามิ คือคลื่นในทะเลที่มีช่วงคลื่นยาวประมาณ 80-200 กิโลเมตร เกิดจากความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว หรือแผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิดที่พื้นท้องมหาสมุทร

วิธีการสร้างระยะเยื้องให้บรรทัดแรกของย่อหน้าแบบ MS Word

1. ให้ท่านทำการพิมพ์ข้อความลงบน Document Window ของโปรแกรม Dreamweaver
2. จากนั้นทำการสร้าง CSS โดยใช้ CSS Styles Panel ทำการคลิกที่ New CSS Rule ดังรูป 3. ที่หน้าต่าง New CSS Rule ให้ทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ดังรูป - Selector Type : Class
- Selector Name : .indent-txt *หรือชื่ออื่นตามต้องการ
เมื่อกำหนดแล้วกดที่ OK

4. จากน้้นที่หน้าต่าง CSS Rule definition เลือก Category ไปที่ Block แล้วกำหนดค่า ดังรูป - Category : Block
- Text-indent : 22 pixels *หรือค่าอื่นตามต้องการ
เมื่อกำหนดแล้วกดที่ OK
สำหรับ Dreamweaver CC กรุณาดูที่นี้

นำ CSS ไปใช้กับข้อความ

เมื่อได้สร้าง CSS ตามขั้นตอนที่ผ่านมาแล้ว จากนั้นให้ทำการนำ CSS ที่สร้างไปใช้กับข้อความของเรา ดังนี้
5. ทำการเลือกข้อความที่ต้องการให้มีการเยื้องที่บรรทัดแรก
6. จากนั้นที่ Properties Panel เลือกที่ Class เป็นชื่อ CSS ที่ได้สร้างไว้ คือ indent-txt ดังรูป


7. ข้อความที่เลือกจะเกิดการเยื้องที่บรรทัดแรกตามต้องการ
ระยะเยื้องในมุมมองของ CSS คือ Properties หนึ่งที่ชื่อว่า text-indent ซึ่งมีการใช้งาน ดังตัวอย่างนี้
.indent-txt{
	text-indent: 22px;
}
อย่างไรให้เราลองศึกษา CSS เพิ่มเติมกันดูครับ (คลิกที่นี้เพื่ออ่านเรื่อง CSS)
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

การทำสี Background ในแบบ Gradient ด้วย CSS

เรื่อง : วิธีทำสีพื้นหลังแบบ Gradient ด้วย CSS (Gradient Background Color) CSS3 มีค่าของ...  

การเคาะ Space Bar เว้นวรรคกับโปรแกรม Dreamweaver

เรื่อง : มาเคาะ Space Bar ให้เว้นวรรคได้หลาย ๆ ครั้งกัน ใช้งาน Dreamweaver เคยมีปัญหากันบ้างไหม ? เวลาที่เราต...  

Dreamweaver กับข้อมูล XML

เรื่อง : Dreamweaver กับการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ XML ความสามารถหนึ่งที่ Dreamweaver ในเวอร์ชั่น CS3 ที่มีมาให้ด้วย คือ ควา...  

การ Export สไตล์ชีต CSS ที่อยู่ในเว็บเพจไปเป็นไฟล์ CSS (External Style Sheet)

เรื่อง : Export โค้ด CSS ไปเป็น External Style Sheet ด้วย Dreamweaver โค้ด CSS ที่ได้สร้างไว้กับไฟล์เว...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*